СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-12 (А-ПІДКУ́РЮВАЧ)
?
БАЛА́НС
1
, у, ч.
1
.
бухг.
Порівняльний результат прибутків і видатків при завершенні розрахунків, а також відомість, у якій зафіксовано цей підсумок
.
– У твоїх вікнах, на службі, ще світилося... – Баланс підбивали. Морока та й годі...
(В. Кучер)
.
2
.
чого, який.
Співвідношення між взаємозв'язаними частинами, сторонами чого-небудь, між тим, що надходить і що витрачається
.
В'яне вся рослина або окремі її частини. Основна причина – порушення балансу води в рослині
(з наук. літ.)
;
Серед радіоактивних елементів, розпад яких поповнює баланс тепла Землі, найважливіші уран, торій, калій, рубідій і самарій
(з наук.-попул. літ.)
;
Докорінно поліпшено структуру паливного балансу, на нову технічну базу переведено електроенергетику
(із журн.)
.
3
.
Усталена рівновага будь-яких політичних сил, суспільних груп, поглядів і т. ін
.
Підтримувати баланс між законодавчою та виконавчою владою
.
(1)
 
Акти́вний бала́нс
обліковий показник, у якому прибутки перевищують витрати
.
Серед промислово розвинених країн найбільший активний баланс прибутків від іноземних інвестицій має Японія
(із журн.)
;
(2)
 
Бала́нс ба́нку
надісланий банком клієнтові документ з показниками поточного рахунку на певну дату
.
Баланс банку, як і баланс підприємства, складається з активів і пасивів
(із журн.)
;
(3)
 
Бала́нс ва́ртості
сукупність окремих балансів, усі показники яких виражені у грошовій формі
.
Сумарний баланс вартості вказує на те, що пальне, отримане з поновлюваних біологічних джерел, може бути дешевшим у валовому економічному розрахунку
(з наук. літ.)
;
(4)
 
Бала́нс виробни́чих поту́жностей
спеціальний баланс, який характеризує динаміку виробничих потужностей
.
Прискорене старіння шахтного фонду в Україні призвело до формування негативного балансу виробничих потужностей
(з публіц. літ.)
;
(5)
 
Бала́нс держа́вного бюдже́ту
співвідношення грошових прибутків та видатків держави
.
Інструментом здійснення фіскальної політики є сукупний баланс державного бюджету
(із журн.)
;
(6)
 
Бала́нс дохо́дів і вида́тків
фінансовий баланс, у розділах якого зазначені джерела та величини прибутків і видатків
.
Баланс доходів і видатків складається на підприємствах і розраховується на рік із розбивкою за кварталами
(із журн.)
;
(7)
 
Бала́нс обіго́вих ко́штів
форма відображення процесів надходження і використання обігових коштів підприємства
;
(8)
 
Бала́нс підприє́мства (пра́ці)
система показників, що характеризують трудові ресурси, їх наявність за видами зайнятості і суспільних груп
.
У світі вже спостерігається тенденція до того, щоб відображати інтелектуальний капітал у балансі підприємства
(з наук.-попул. літ.)
;
Баланс праці дає можливість зіставляти потребу в робочій силі та визначати джерела її задоволення
(з навч. літ.)
;
(9)
 
Бухга́лтерський бала́нс
система взаємопов'язаних показників, яка характеризує в узагальненому вартісному виразі стан коштів підприємств, організацій, установ на певну дату (кінець місяця, кварталу, року)
.
Бюджетний облік необхідний для забезпечення збереженості бюджетних коштів через відображення всіх операцій, виконуваних через бюджет, у бухгалтерських документах, складання бухгалтерського балансу й звіту про виконання бюджету
(з навч. літ.)
;
(10)
 
Во́дний бала́нс
:
а)
 
співвідношення між надходженням і витратою води на певній території протягом певного періоду часу, враховуючи кількість опадів, танення, випаровування та стоку водних басейнів
.
Осушення торфових боліт з наступною трансформацією внутрішньорічного і багаторічного водного балансу веде до утворення більш посушливого клімату
(з наук. літ.)
;
Чорне море має позитивний водний баланс
(з наук.-попул. літ.)
;
б)
 
співвідношення між кількістю води, що надійшла до організму, і кількістю води, виведеної з нього
.
У людини, як і в більшості інших живих істот, організм на 80 % складається з води. Тому його водний баланс не може бути порушений без ризику важких наслідків для його клітин
(з наук. літ.)
;
Потужний коктейль з енергетичного комплексу, вітамінів і мікроелементів екстрактів рослин відновлює водний баланс, розгладжує дрібні зморшки, робить шкіру більш пружною і бархатистою, знімає сліди втоми
(із журн.)
;
(11)
 
Заклю́чний бала́нс
складений на підставі інвентаризації усіх матеріальних цінностей і розрахункових взаємовідносин річний баланс, що є найповнішим і найточнішим відображенням фінансово-господарського стану підприємства
.
Щоденно після підведення заключного балансу банк друкує реєстри розрахункових документів
(з навч. літ.)
;
(12)
 
Зві́тний бала́нс
бухгалтерський баланс, складений на певну дату
.
У звітних балансах установи комерційних банків показують дані в розгорнутому вигляді
(з навч. літ.)
;
(13)
 
Паси́вний бала́нс
обліковий показник, у якому витрати перевищують прибутки
.
Якщо надходження платежів перевищує видатки, платіжний баланс вважають активним; у протилежному випадку – пасивним
(з навч. літ.)
;
(14)
 
Теплови́й бала́нс
співвідношення наявних ресурсів тепла з їх витратою, а також сума потоків тепла, що надходять та відходять від земної поверхні
.
За допомогою методу математичного моделювання досліджено вплив різних чинників на температурний режим і тепловий баланс дискових гальм
(з наук. літ.)
;
Основний глобальний ефект збільшення концентрації вуглекислого газу в атмосфері – це її вплив на тепловий баланс Землі
(з наук. літ.)
.