СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE.ТОМИ 1-9. (А-НАСТУ́КУВАТИ)
?
МЕ́ТОД
, у, ч.
1
.
Спосіб пізнання явищ природи та суспільного життя
.
Методи філософії безпосередньо спрямовані на пізнання взаємовідносин суб'єкта й об'єкта пізнання
(з наук.-попул. літ.)
;
До основних методів науки кримінального права належить філософський, або діалектичний, метод пізнання
(з навч. літ.)
;
// 
Підхід митця, письменника (школи, течії і т. ін.) до вивчення життя і відображення його у своїх творах
.
Стендаля приваблював шекспірівський метод
(з наук. літ.)
;
Видання цінне тим, що стверджує справжні набутки українського образотворчого мистецтва, демонструє його національну самобутність, яка має своїм підґрунтям реалістичний метод відображення дійсності
(із журн.)
.
2
.
Спосіб досягнення якої-небудь мети, вирішення конкретного завдання; сукупність прийомів або операцій практичного або теоретичного освоєння дійсності
.
Семиволос уперто шукає нових методів буріння
(П. Панч)
;
Він
[О. Потебня]
створив принципово новий історико-філологічний метод дослідження художньої творчості
(В. Русанівський)
;
Після тридцяти двох годин прослуховувань Таракан мусив визнати, що обраний ним метод дослідження графіка і маршрутів переміщень чаклуна себе не виправдовує
(В. Єшкілєв)
;
// 
Спосіб дії, боротьби і т. ін
.
[
Гайдар
:]
На війні все набагато складніше. Тут круто повернути – зламати можна. Інший метод потрібний
(О. Корнійчук)
;
Так як від усякого болю всередині визнавав
[Завадка]
тільки одні ліки: горілку з перцем, так і в боротьбі з поліцією тримався тільки одного методу: заперечувати
(Ірина Вільде)
;
– Олексію Івановичу, що це за новий метод лікування?
(Г. Пагутяк)
.
(1)
 
Вахтови́й ме́тод
форма організації праці поза місцем розташування підприємства, організації, коли роботу здійснює змінний (вахтовий) персонал
.
Вахтовий метод застосовується в разі значного віддалення виробничих об'єктів від місця розміщення підприємства або організації
(з наук. літ.)
;
Зважаючи на норми та правила радіаційної безпеки, у зоні було встановлено вахтовий метод роботи персоналу тривалістю 2–3 місяці
(із журн.)
.
(2)
 
Аксіомати́чний ме́тод,
лог.
спосіб побудови наукової теорії, в основу якої покладено деякі вихідні положення – аксіоми, із яких логічним шляхом виводять усі інші твердження цієї теорії
.
Призначення аксіоматичного методу полягає в обмеженні сваволі при прийнятті наукових суджень як істин певної теорії
(з наук.-попул. літ.)
;
На сучасному етапі аксіоматичний метод розуміють як спосіб конструювання формалізованих мовних систем, що веде до чіткого розрізнення штучної формалізованої мови і тієї змістової предметної галузі, яка в ній відображена
(з навч. літ.)
;
(3)
 
Дедукти́вний ме́тод,
наук.
спосіб дослідження, при якому окремі положення логічно виводяться із загальних положень (аксіом, постулатів, законів)
.
Дедуктивний метод мислення може допомогти у прийнятті правильних рішень, у вмінні стратегічно мислити
(з наук.-попул. літ.)
;
– Андрію, є чудова можливість явити свій, як казав інший письменник, Конан Дойл, дедуктивний метод
(А. Кокотюха)
;
(4)
 
Індукти́вний ме́тод,
наук.
спосіб дослідження, при якому зі спостережень окремих фактів, експериментальних даних логічно виводять загальні положення (правила, закономірності, закони)
.
– Європейська наука давно вже шукає причини кризи сучасної медицини. Одні знаходять ці причини в занепаді індуктивного методу біля ліжка хворого або в занепаді клініки. Другі – в боротьбі суб'єктивного з об'єктивним, індивідуального з типовим
(Ю. Смолич)
;
(5)
 
Ме́тод ме́нтора,
с. г.
один із методів одержання в гібриді бажаних рис, властивих живцю-прищепі
.
Мічурін широко застосовував розроблений ним метод ментора
(з наук.-попул. літ.)
;
Для виховання в гібридному сіянці бажаних якостей його прищеплюють до рослини, що має ці якості
(з навч. літ.)
;
(6)
 
Порівня́льний ме́тод,
наук.
метод порівняння двох і більше об'єктів, явищ, ідей і т. ін., виділення в них загального і різного з метою класифікації й типології
.
За допомогою порівняльного методу в роботі визначено рівень розвиненості національного законодавства про інформацію щодо аналогічного законодавства інших держав
(з наук. літ.)
;
(7)
 
Хроматографі́чний ме́тод [ана́лізу],
фіз., хім.
метод, який ґрунтується на розділенні однорідних багатокомпонентних сумішей сорбційними методами в динамічних умовах
.
Сьогодні хроматографічний метод – один із найефективніших фізико-хімічних методів дослідження сполук в органічній хімії, біохімії, біології, медицині
(з навч. літ.)
;
(8)
 
Хроматографі́чний ме́тод ідентифіка́ції насі́ння,
с. г.
визначення справжності насіння хроматографічним розділенням його хімічних речовин
.
Сертифікацію насіння соняшника провели за допомогою хроматографічного методу ідентифікації насіння
(з наук.-попул. літ.)
;
(9)
 
Часови́й ме́тод,
фіз.
метод неруйнівного контролю, що ґрунтується на реєстрації часу проходження хвиль випромінення через контрольний об'єкт
.
Часовий метод проходження застосовують при контролі вогнетривкої цегли, виробів із залізобетону
(з навч. літ.)
;
(10)
 
Чисе́льні ме́тоди,
мат.
методи наближеного розв'язання скінченного числа елементарних операцій над числами
.
Значення чисельного методу зросло з появою ЕОМ
(з наук.-попул. літ.)
;
Моделі складних економічних об'єктів дуже погано піддаються аналітичному дослідженню. У таких випадках переходять до чисельних методів дослідження
(з навч. літ.)
;
Чутли́вість ме́тоду